The Butcher The Chef And The Swordman กระบี่อีโต้ฤทธิ์แค้นสะท้านภพ

ความแค้นศักดิ์ศรีและความโลภของคนกลุ่มหนึ่งที่เข้ามาแก่งแย่งมีดทำครัวเล่มสำคัญซึ่งหลอมมาจากสุดยอดกระบี่ทั้ง5 แห่งยุทธภพ